باران
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٥  

باران....زمین را بارور می کند، و ، آب آن    تنها پس از رویاندن یک بذر.........رویاندن یک درخت....شکوفاندن یک گل به آسمان باز میگردد

 به عزیزی که مثل باران .....................