هفه نصيحت مولانا

*  گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن  (مثل رود) 

*  باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد) 

*   اگركسي اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب) 

* وقتي  عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ) 

*  متواضع باش و  كبر نداشته باش (مثل خاك) 

*  بخشش و عفو داشته  باش (مثل دريا ) 

*  اگرمي خواهي ديگران خوب باشند  خودت خوب باش (مثل آينه )

/ 0 نظر / 4 بازدید