بهار و مولوی

 

آمد بهار خرم ورحمت نثار شد

 

                                     سوسن چو ذالفقار علی آبدار شد

 

گلبار پر گره شد و، جوبار پر زره

 

                                      صحرا پر از بنفشه وکوه، لاله زار شد

 

شکوفه لب گشاد  که هنگام وصل شد

 

                                             بگشاد سرو دست، که وقت کنار شد

*************************************************

هردرخت وباغ را داده بهاران بخششی

                                              هر درخت تلخ وشیرین آنچه می ارزد شود 

 ای برادر از من این یکتا سخن را گوش دار

                                          هر نباتی این نیرزد آنچه چون سر زد شود 

 

 

/ 18 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
?

"مرد " اگر مرد باشد می شود تا ابدیت به او تکیه کرد خودش باد را می بوسد تا موهایت را شانه کند خودش شعر می خواند تا یادت نرود "حوا" بوده ای بانو.. "حوا"ی آدمی که بهشت را نخواست .. لبخند تو را خواست بانو .. طاق زد بهشت را با خنده های تو .. سیب را عاشقانه چید ..

تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست چون دراین دل برق مهردوست جست اندرآن دل دوستی می دان که هست هیچ عاشق خود نباشد وصلجو که نه معشوقش بود جویای او خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من همه گردند در طلب عاجز ندهد کس نشان ز من هرگز چون بمانم دراز، گویند این که ورا دشمنی بکشت یقین

ivهر چه گویم عشق را شرح وبیان چون به عشق آیم خجل باشم از ان

?

آریـــا , arya51pars مـن! عاشـق نیسـتــم . . . فقـط گاهی حرف تـو که می شـود دلـم مثـل ایــنکه تـب کنـد! گـرم و سـرد می شـود . . . آب مــی شـود . . . تــنگ مــی شــود . . .

?

من نه عاشق هستم... و نه دل داده به گیسوی بلند. من به دنبال نگاهی هستم...که مرا از پس دیوانگی ام می فهمد

?

اگــــــرمـیـخـواهــــــی بــــــه مــــــن تـکـیــــــه کـنــــــی , تـکـیــــــه کــــــن ... فـقـــــط بــــــدان کــــــه مــــــن , دیــــــواری تــــــرک خــــــورده ام ...!! تـحـمـــــل تـکـیـــــه دارم امــــــا ضــربـــــه را نـــــــه ......!.

?

گاهی دلم می خواهد وحشیانه غرورت را ... پاره کنم! قلبت را در مشتم بگیرم و بفشارم تا حال مرا لحظه ایی بفهمی...!

?

زن جوری عاشقت میشه که حس میکنی هیچوقت از پیشت نمیره ... ولی وقتی که میشکنه جوری میره که حس میکنی هیچوقت عاشقت نبوده --------------- مرهم زخم های کهنه ام کنج لبان توست! بوسه نمیخواهم، چیزی بگو...... -------

?

آریـــا , arya51pars عــاشقــانـه هــایـم تــمـامـی نــدارنــد ! وقــتـی تـــــــــــو.. بــــــــــــــهـتـریـن "اتــــــفـاق"زنــدگـی ام هستی.

علیرضا

زیبا بود. ممنون از حضورتون http://mylife-68.blogfa.com/