عقرب و ...


روزی مردی، عقربی را دید که درون آب
دست و پا می زند. او تصمیم گرفت عقرب 
را نجات دهد، اما عقرب انگشت او را نیش
زد. مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را 
از آب بیرون بیاورد، اما عقرب بار
دیگر او را نیش زد. رهگذری او را دید و 
پرسید : برای چه عقربی را که نیش می
زند، نجات می دهی؟ مرد پاسخ داد : این 
طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت
من این است که عشق بورزم. چرا باید 
مانع عشق ورزیدن شوم فقط به این دلیل
که عقرب طبیعتا نیش می زند؟

زندگی کوتاهتر از آنست که خصمانه
بگذرد

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید