آمین

بار پروردگارا

     ما را بباطل میل مده پس از آنکه بحق هدایت فرمودی

  و بما از لطف خویش رحمتی عطا  فرما

 که همانا تو ئی بخشنده بی عوض و منت

                                                       آیه ۸ سوره مبارکه آل عمران

/ 0 نظر / 4 بازدید