چه شد که آدم بخشو ده شد

از عارفی بزرگوار پرسیدند : آدم و ابلیس هر دو در  بهشت گناه کردند ....

چه شد که آدم بخشوده و ابلیس ملعون  شد ؟ 

گفت : گناه آدم از شهوت بود وگناه ابلیس  از عُجب و تکبر بود...

و عُجب و تکبر در نزد خداوند  بخشش پذیر نبود.

/ 0 نظر / 7 بازدید