تکاپو

سرگردان در جشن یوحنای قدیس است، جشنی با آن چادرها،  مسابقه های تیراندازی و غذای محلی
.ناگهان دلقکی شروع به تقلید حرکات  اومی کند. مردم می خندند،و سرگردان نیزمی خندد و دلقک را  به صرف چای دعوت میکند
دلقک می گوید: به زندگی متعهد باش!  اگر زنده ای، باید بازوهایت را تکان بدهی، جست و خیز  کنی، سر و صدا کنی، بخندی و با مردم حرف بزنی.  چون زندگی درست نقطه مقابل مرگ است
.مردن برای ابد در یک  وضعیت ماندن است. اگر زیاد آرام باشی، زنده نیستی
 
از کتاب  مکتوب
 نوشته پائولوکوئیلو
 
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که  آسودگی ما عدم ماست

/ 1 نظر / 5 بازدید
آنا

"اگر زیاد آرام باشی زنده نیستی." چقدر زیبا بود[گل]. یکی با ید اینو به خودم بگه.[خمیازه]