زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

                       هر کسی نغمه خود خواند  و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

                       خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

/ 0 نظر / 7 بازدید