زمان

Time waits For no one

زمان برای هیچکس صبر نمیکنه
Treasure every moment you have

وهر لحظه از عمر مانند یک گنج گرانبهاست

 

Image hosted by allyoucanupload.com


You will treasure it even more when
you can share it with someone special

و وقتی ارزشمندتر میشه که بتونی  اونو  با کسی که برات مهمه

سپری کنی

/ 0 نظر / 4 بازدید